Μεταφράσεις*

Επίσημες μεταφράσεις από τα ελληνικά στα γερμανικά και αντίστροφα.

ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, πτυχία, απολυτήρια, αναλυτικές βαθμολογίες, βεβαιώσεις σπουδών, βιογραφικά, εκκαθαριστικά, πιστοποιητικά για την αποφυγή διπλής φορολόγησης κλπ.)

ΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Δικαστικές αποφάσεις, διαζύγια, αγωγές, συμβολαιογραφικές πράξεις, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, ένορκες βεβαιώσεις, καταστατικά εταιρειών, τροποποιήσεις καταστατικών κλπ.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Γνωματεύσεις, ιατρικές βεβαιώσεις, διαγνώσεις, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, παραπεμπτικά ιατρών, βεβαιώσεις ανικανότητας, νοσήλια κλπ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ:

Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, επιλογή των κατάλληλων λέξεων κλειδιών (SEO), χρήση της τρέχουσας ορολογίας κλπ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης, οικονομικές εκθέσεις, εταιρικά έγγραφα κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

Οδηγίες χρήσης, εγχειρίδια, δελτία τεχνικών δεδομένων, δελτία δεδομένων ασφαλείας κλπ.